Informācija par darbinieku atlīdzību

Informācija par darbinieku atlīdzību

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta vienpadsmitajā daļā un Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" noteiktajām prasībām AS "Pasažieru vilciens” (turpmāk arī – uzņēmums) publicē datus par darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Saskaņā ar apstiprinātajiem darba samaksu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, uzņēmumā ir izveidota darba samaksas sistēma, kurā darba alga darbiniekam tiek noteikta atbilstoši amata grupas diapazonam, amatam noteiktajai darba samaksas sistēmai, un, pamatojoties uz darbinieka kvalifikāciju, risināmo jautājumu sarežģītību, atbildību un piešķirtajām pilnvarām, kā arī darba izpildes sniegumu.

 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

1. Administrācijas darbinieku amatalgu apmēri
Nr.p.k. Amata nosaukums Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no-līdz) Vidējā mēnešalga
1. Departamenta vadītājs 7 3300-3630 3504
2. Daļas vadītājs, departamenta vadītāja vietnieks, daļas vadītāja vietnieks 28 1980-3360 2653
3.  Nodaļas vadītājs, galvenais speciālists, projekta vadītājs 14 1540-2680 2041
4.  Vadošais speciālists, programmētājs, jurists, datortīkla administrators, vecākais mašīnists instruktors, mašīnists instruktors u.c. 22 1390-2100 1741
5.  Vecākais speciālists 10 1320-2365 1555
6.  Speciālists 19 1075-2400 1623
7. Palīgs, asistents 1 1290 1290

 

2. Strādnieku profesijas darbinieku darba algu apmēri

Nr.p.k. Amata nosaukums Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no-līdz) Vidējā mēnešalga
1. Darbu vadītāji un augsti kvalificēti strādnieku profesijas darbinieki  81 750-1870 1220
2. Strādnieku profesijas darbinieki, kuri izpilda sarežģītus darbus, kur nepieciešamas speciālas zināšanas un sagatavotība 164 660-1235 1011
3. Strādnieku profesijas darbinieki, kuri izpilda vidējas sarežģītības darbus ar palīgierīču un vienkāršu mehānismu palīdzību 42 640-1085 958
4. Mazkvalificēti strādnieki 47 515-900 588

 

3. Lokomotīvju brigāžu amatalgu apmēri

Nr.p.k. Amata nosaukums Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no-līdz) Vidējā mēnešalga
1. Elektrovilciena mašīnisti 81 1064 - 1717 1500
2. Dīzeļvilciena mašīnisti 45 1064 - 1720 1528
3. Elektrovilciena mašīnista palīgi 38 924 - 960 954
4. Dīzeļvilciena mašīnista palīgi 15 930 - 994 940
5. Elektrovilcienu, dīzeļvilcienu un dīzeļlokomotīves manevru mašīnisti (t.sk. vecākais) 23 1078 - 1257 1162

*mēnešalga ir darba samaksa par nostrādātajām stundām bez piemaksām un ikmēneša mainīgās daļas

4. Konduktoru kontrolieru, pavadoņu  un biļešu kasu kasieru darba algu apmēri

Nr.p.k. Amata nosaukums Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no-līdz) Vidējā mēnešalga
1. Konduktori kontrolieri, pavadoņi 258 694 - 942 797
2. Biļešu kasu kasieri (no 0,75 slodzes līdz pilnai slodzei) 102 445 - 634 554

*mēnešalga ir darba samaksa par nostrādātajām stundām bez piemaksām un ikmēneša mainīgās daļas

 5. Akorda algas (gabaldarba) darbinieku darba algu apmēri

Nr.p.k. Amata nosaukums Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no-līdz) Vidējā mēnešalga
1. Ritošā sastāva mazgātāji 30 25-1218 755

*darba alga par gabaldarba izstrādi, bez piemaksām un ikmēneša mainīgās daļas


Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Piemaksas -  mainīgā mēneša darba algas daļa strādnieku profesijas darbiniekiem

Nr.p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1.

Administrācijas darbinieku darba samaksas mainīgā daļa

0-25% ceturksnī Darba samaksas mainīgā daļa tiek izmaksāta vienu reizi ceturksnī:
- par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba izpildi - 15% no viena mēneša darba algas,
- par labu un izcilu darba sniegumu – līdz 25% no viena mēneša darba algas,
- par pilnveidojamu darba sniegumu - 10% no viena mēneša darba algas,
- par prasībām neatbilstošu darba sniegumu – darba samaksas mainīgo daļu nemaksā.
 
2. Strādnieku profesiju darbinieku darba samaksas mainīgā daļa

Strādnieku profesiju darbinieku darba samaksas mainīgā daļa

0-30% mēnesī vai 0-25% ceturksnī

Strādnieku profesiju darbiniekiem, kuru darba sniegums tiek vērtēts mēneša periodā, darba samaksas mainīgo daļu izmaksā reizi mēnesī:
- par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba izpildi - 20% no darba algas,
- par labu un izcilu darba sniegumu – līdz 30% no darba algas,
- par pilnveidojamu darba sniegumu mainīgo daļu var samazināt līdz 10% no darba algas,
- par prasībām neatbilstošu darba sniegumu – darba samaksas mainīgo daļu nemaksā.

Strādnieku profesiju darbiniekiem, kuru darba sniegums tiek vērtēts ceturkšņa periodā, darba samaksas mainīgo daļu izmaksā reizi ceturksnī:
- par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba izpildi - 15% no viena mēneša darba algas,
- par labu un izcilu darba sniegumu – līdz 25% no mēneša darba algas,
- par pilnveidojamu darba sniegumu mainīgo daļu var samazināt līdz 5% no viena mēneša darba algas,
- par prasībām neatbilstošu darba sniegumu - darba samaksas mainīgo daļu nemaksā.

3. Biļešu kases kasieru darba samaksas mainīgā daļa (par darba sniegumu) 0-15% mēnesī

Darba samaksas mainīgā daļa par darba sniegumu tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī:
- par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba sniegumu - 10% no darba algas,
- par labu un izcilu darba sniegumu – 15% no darba algas,
- par pilnveidojamu darba sniegumu – 5% no darba algas,
- par prasībām neatbilstošu darba sniegumu – darba samaksas mainīgo daļu nemaksā.

4. Biļešu kases kasieru darba samaksas mainīgā daļa (par pārdotām biļetēm) 0.03 € Par katru pārdoto biļeti
5. Konduktoru kontrolieru un pavadoņu darba samaksas mainīgā daļa (par darba sniegumu) 0-10% mēnesī Darba samaksas mainīgā daļa par darba sniegumu tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī:
- par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba sniegumu - 7% no darba algas (stundas tarifa likmes),
- par labu un izcilu darba sniegumu – 10% no darba algas (stundas tarifa likmes),
- par pilnveidojamu darba sniegumu – 4% no darba algas (stundas tarifa likmes),
- par prasībām neatbilstošu darba sniegumu – darba samaksas mainīgo daļu nemaksā.
6. Konduktoru kontrolieru un pavadoņu darba samaksas mainīgā daļa (par pārdotām biļetēm) 0.08 € Par katru pārdoto biļeti.
7. Konduktoru kontrolieru un pavadoņu darba samaksas mainīgā daļa (par validētām biļetēm) 0.0102 € Par katru pirmreizēju derīgas biļetes validāciju
8. Lokomotīvju brigāžu darbinieku darba samaksas mainīgā daļa 0-30% mēnesī Darba samaksas mainīgā daļa tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī:
- par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba izpildi - 20% no darba algas (stundas tarifa likmes),
- par labu un izcilu darba sniegumu – līdz 30% no darba algas (stundas tarifa likmes),
- par pilnveidojamu darba sniegumu darba samaksas mainīgo daļu var samazināt līdz 10% no darba algas (stundas tarifa likmes),
- par prasībām neatbilstošu darba sniegumu – darba samaksas mainīgo daļu nemaksā.

 

Pārējās piemaksas, prēmijas un naudas balvas

Nr.p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1. Piemaksa par papildu darbu, aizvietojot citu darbinieku 15-35%

No prombūtnē esošā darbinieka darba algas, ja darbinieks papildus saviem darba pienākumiem izpilda uz laiku darbā neesoša darbinieka pienākumus.

2. Piemaksa par mācekļu apmācīšanu 10-15% Piemaksa darbiniekiem, kas papildus saviem pienākumiem veic mācekļu apmācīšanu:
- par vienu mācekli – 15% no darba algas;
- par diviem mācekļiem – 12% no darba algas par katru mācekli;
- par trim un vairāk mācekļiem – 10% no darba algas par katru mācekli.
3. Piemaksa par papildu darbu, kas nav aizvietošana vai mācekļu apmācīšana līdz 300 € Par papildu pienākumu veikšanu
4. Lojalitātes atalgojums 40-100%

Lojalitātes piemaksu izmaksā visiem darbiniekiem, kas nostrādājuši Sabiedrībā vairāk par 3 gadiem. Lojalitātes piemaksas apmērs tiek noteikts atbilstoši piešķirtajai darbinieku grupai un darba stāžam Sabiedrībā.

5. Piemaksa par regulāru darbu telpu neapkurināmā daļā vai ārpus telpām laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam 10% No darba algas
6. Gada prēmija 1 vidējā mēneša alga Par Sabiedrības finanšu mērķu sasniegšanu un plānotā budžeta izpildi
7. Vienreizējā prēmija 1 vidējā mēneša alga Par īpašu uzdevumu izpildi/svarīga vienreizēja projekta realizāciju un individuāliem sasniegumiem Sabiedrības labā, saistībā ar Sabiedrības pamatdarbībai nozīmīgiem notikumiem, par pašaizliedzīgu darbu/rīcību vai iesaistīšanos krīzes situāciju risināšanā.
8. Apbalvojums "Par pašaizliedzīgu rīcību" balva, kuras vērtība nepārsniedz 300 € un naudas balva 250 € Par pašaizliedzīgu rīcību Sabiedrības un/vai dzelzceļa nozares labā, pildot amata pienākumus
9. Apbalvojums „Par ieguldījumu nozīmīgā projektā” apmaksāta dalība konferencē vai cita veida mācību aktivitātē, kuras vērtība nepārsniedz 500 € Par būtisku ieguldījumu Sabiedrības attīstībā
10. Apbalvojums „Gada darbinieks” apmaksāta dalība konferencē vai cita veida mācību aktivitātē, kuras vērtība nepārsniedz 350 € Par izciliem darba izpildes rezultātiem un atzīstamu darbinieka demonstrēto rīcību to sasniegšanā, kas atbalsta Sabiedrības vērtības: atbildība, attīstība, sadarbība
11. Apbalvojums „Gada vadītājs” apmaksāta dalība konferencē vai cita veida mācību aktivitātē, kuras vērtība nepārsniedz 500 € Par izciliem struktūrvienības darba izpildes rezultātiem un atzīstamu rīcību to sasniegšanā, kas atbalsta Sabiedrības vērtības: atbildība, attīstība, sadarbība
12. Apbalvojums “Jaukākais kolēģis”

balva, kuras vērtība nepārsniedz 50 €

Par atsaucību, izpalīdzību, pozitīvas attieksmes un gaisotnes veicināšanu Sabiedrībā
13. 1.pakāpes nozīme "Par ilggadēju darbu" naudas balva 600 €

Par dzelzceļa nozarē nostrādātiem 40 gadiem

14. 2.pakāpes nozīme "Par ilggadēju darbu" naudas balva 450 € Par dzelzceļa nozarē nostrādātiem 30 gadiem
15. 3.pakāpes nozīme "Par ilggadēju darbu" naudas balva 300 € Par dzelzceļa nozarē nostrādātiem 20 gadiem

 

Informācija par sociālajām garantijām

Nr.p.k.

Sociālās garantijas veids Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)  Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1. Mašīnistu instruktoru, mašīnistu un mašīnista palīgu dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu (papildpensija) min. 1% no gada vidējā bruto atalgojuma Apdrošināšanas prēmijas tiek maksātas par darbiniekiem, kas Sabiedrībā ir nostrādājuši vismaz 3 gadus. Dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu nosaka Dzelzceļa likuma 37.panta 7.daļa, Darba koplīgums.
2. Bērna piedzimšanas pabalsts vienam no darbiniekiem 300 € Bērna piedzimšanas pabalsts noteikts Darba koplīgumā, pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem.
3. Bēru pabalsts 220 € Bēru pabalsts noteikts Darba koplīgumā, pabalstu piešķir vienam no darbiniekiem tuvāko radinieku (laulātā, vecāku vai bērnu) nāves gadījumā.
4. Briļļu iegādes kompensācija 100 € Kompensācija noteikta Darba koplīgumā un to piešķir, ja darba pienākumu veikšanai ir nepieciešamas brilles.
5. Pabalsts darbiniekiem, kuru bērns uzsāk mācības pirmajā klasē 150 € Pabalsts noteikts Darba koplīgumā, to piešķir mācību gada sākumā darbiniekam, kura bērns sāk mācīties 1.klasē, skolas piederumu iegādei.
6. Veselības apdrošināšana Darba devēja iemaksa 23.00 € mēnesī par katru darbinieku Dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās, Darba koplīgums
7.

Dzīvības apdrošināšana

Apdrošināšanas atlīdzības apmērs 2000 €.
0.20 € mēnesī par katru darbinieku Dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās, Darba koplīgums
8. Apdrošināšana nelaimes gadījumiem 0.82 € mēnesī par katru darbinieku Dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās, Darba koplīgums

Apdrošināšanas atlīdzība nelaimes gadījumos

Nāve 55 000 €
Invaliditāte (smagās traumas) 55 000 €
Kaulu lūzumu un traumu gadījumā 10 000 €
Kritisko saslimšanu apdrošināšana: 1000 €