Pārvaldes institūciju sastāvs un darbības apraksts

AS “Pasažieru vilciens” pārvaldi īsteno akcionārs, akcionāru sapulce, padome un valde.

Akcionāru sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem akciju turētāja pārstāvis.

Padome pārstāv akcionāra intereses akcionāra sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību.

Padomes sastāvā ir trīs padomes locekļi.

Valde pārstāv un vada sabiedrību. Valdes sastāvā ir trīs valdes locekļi.

Pārvaldes institūcijas darbojas atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, uz šī likuma pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem, Komerclikumam un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī statūtiem, akcionāru sapulces, padomes un valdes lēmumiem.