Informācija par akcionāru sapulcēm

2024. gada 11.aprīļa akcionāru sapulce:

1. Par Darba samaksas vadlīnijām.

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju, ka AS „Pasažieru vilciens” Darba samaksas sistēmas vadlīnijās darbiniekiem paredzētie atlīdzības nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem, kā arī to, ka darba samaksas fonda palielinājums saskaņots ar VSIA “Autotransporta direkcija”, kā pasūtītāju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos pa dzelzceļu.
1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2024.gada 15.marta lēmumam Nr.14-1 (protokols Nr.14) par Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.


2024. gada 11.aprīlī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par Darba samaksas vadlīnijām.


2024. gada 11. martā tiek sasaukta akcionāra ārkārtas sanāksme ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes locekļu pilnvarojumu līgumu grozījumiem.

1.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes sniegto izvērtējumu par nodrošinājuma iekļaušanu padomes locekļu pilnvarojuma līgumos. 
1.2. Noslēgt vienošanos ar AS „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāju Andri Grinbergu par grozījumu 2024.gada 25.janvāra pilnvarojuma līgumā par AS „Pasažieru vilciens”  padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildi, pielikumā pievienotajā redakcijā.
1.3. Noslēgt vienošanos ar AS „Pasažieru vilciens” padomes locekli Artūru Kokaru  par grozījumu 2024.gada 25.janvāra pilnvarojuma līgumā par AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa pienākumu izpildi, pielikumā pievienotajā redakcijā.
1.4. Noslēgt vienošanos ar AS „Pasažieru vilciens” padomes locekli Miku Ozolu par grozījumu 2024.gada 25.janvāra pilnvarojuma līgumā par AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa pienākumu izpildi, pielikumā pievienotajā redakcijā.


2024. gada 6. martā tiek sasaukta akcionāra ārkārtas sanāksme ar šādu darba kārtību:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" Iekšējā audita daļas 2023.gada pārskatu un 2024. gada iekšējo auditu plānu.

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2023.gada pārskatu un sniegto informāciju par 2023.gada audita plāna izpildi un audita ieteikumu ieviešanas izpildes gaitu 2023.gadā.
1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2023.gada 28.decembra lēmumam Nr. 37-8 par AS „Pasažieru vilciens” 2024. gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu.
1.3. Uzdot AS „Pasažieru vilciens”  valdei nodrošināt, ka valsts  kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti  Iekšējā audita daļas pārbaužu gala ziņojumi. 
 


2024. gada 15. februārī tiek sasaukta akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par izmaiņām AS “Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīnijās.

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju, ka AS „Pasažieru vilciens” darba samaksas sistēmas vadlīniju 3. pielikumā darbiniekiem paredzētie  atlīdzības nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem.
1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2024.gada 24.janvāra lēmumam Nr.2-10 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2024.gada 6.febrāra lēmumu Nr. 5-1) par grozījumiem Darba samaksas vadlīnijās, kas apstiprinātas ar AS “Pasažieru vilciens” valdes 2023.gada 15.marta lēmumu Nr.11-1, izsakot Darba samaksas vadlīniju 3.pielikumu valdes 2024.gada 24.janvāra lēmumam Nr.2-10  pievienotajā redakcijā.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi.

2.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes  atskaiti par AS “Pasažieru vilciens”  akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2023.gada otrajā pusgadā.


2024. gada 5. februārī akcionāru sapulce:

1. Par audita uzsākšanu saistībā ar piepilsētas pasažieru elektrovilcienu iepirkuma sagatavošanu un norisi.

1.1. Uzdot AS “Pasažieru vilciens”  padomei nekavējoties nodrošināt pilna apmēra ārējā audita veikšanu, sagatavojot atbilstošu darba uzdevumu, kas aptvertu:
1.1.1. iepirkuma “Piepilsētas pasažieru elektrovilcienu un to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegāde un personāla apmācība” (ID. Nr. AS"PV" 2015/37) organizēšanu, saņemto piedāvājumu vērtēšanu un, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, noslēgtā līguma izpildi un citus faktorus, kas ietekmē kvalitatīvu vilcienu palaišanu ekspluatācijā;
1.1.2. izvērtējumu, vai ir veiktas visas nepieciešamas darbības, lai sekmīgi organizētu pasažieru pārvadājumus krīzes situācijās, t.sk., vai ir izstrādāti nepieciešamie mehānismi sabiedriskā transporta alternatīvu nodrošināšanai pasažieriem un pasažieru savlaicīgai informēšanai.
1.2. Uzdot AS “Pasažieru vilciens” padomei darba uzdevuma sagatavošanā un saskaņošanā, kā arī audita norisē iesaistīt Satiksmes ministrijas un Transporta  nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja pārstāvjus.
1.3. Uzdot AS “Pasažieru vilciens”  valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegts ārējā audita ziņojums.


2024. gada 25.janvārī akcionāru sapulce:1. Par AS "Pasažieru vilciens"  padomes sastāvu.

1.1. Ievēlēt Arti Grinbergu, personas kods xxxxxx-xxxxx, AS „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja amatā līdz brīdim, kad AS „Pasažieru vilciens”  kapitāla daļu turētāja pārstāvis par AS „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāju ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
1.2. Ievēlēt Artūru Kokaru, personas kods xxxxxx-xxxxx, AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa amatā līdz brīdim, kad AS „Pasažieru vilciens”  kapitāla daļu turētāja pārstāvis par AS „Pasažieru vilciens” padomes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
1.3. Ievēlēt Miku Ozolu, personas kods xxxxxx-xxxxx, AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa amatā līdz brīdim, kad AS „Pasažieru vilciens”  kapitāla daļu turētāja pārstāvis par AS „Pasažieru vilciens” padomes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.


2023. gada 21. decemra akcionāru sapulce:

1. Par AS „Pasažieru vilciens” plānotajiem finanšu rādītājiem un prognozētajiem rezultatīvajiem rādītājiem 2024.gadam.

1.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” finansiālajiem rādītājiem un rezultātiem 2023.gadā.
1.2. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes un padomes sniegto informāciju, ka vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021. – 2025. gadam ietvertie plānotie finansiālie  un darbību raksturojošies rādītāji turpmākajam periodam ir zaudējuši aktualitāti. 
1.3. Apstiprināt akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes plānotos finansiālos un darbību raksturojošos rādītājus un prognozētos rezultātus 2024.gadam.


2023. gada 30. oktobrī tika sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2022. gada darbības rezultātiem

1.1. Novērtēt AS “Pasažieru vilciens” 2022.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.
1.2. Uzdot AS “Pasažieru vilciens” valdei turpināt pilnveidot korporatīvās pārvaldības paziņojumā iekļaujamo informāciju atbilstoši  Valsts kancelejas vēstulē minētajam.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi.

2.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens”  akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2023.gada pirmajā pusgadā.


2023. gada 31. maijā akcionāru sapulce:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.

1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskata rezultātiem.
1.2. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” padomes ziņojumu par AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskatu, priekšlikumu peļņas izlietošanai un 2022.gada darbības rezultātiem.
1.3. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta “Deloitte Audits Latvia” SIA ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskatu.
1.4.  Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskatu.
1.5. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskata saimnieciskās darbības peļņu  604 239 EUR un sadalīt  AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada peļņu šādi:
1.5.1. peļņas daļu 64% jeb 386 713 EUR izmaksāt dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu;
                1.5.2 peļņas daļu 36% jeb 217 526 novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
1.6. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” ilgtspējas pārskatu par 2022. gadu.
1.7. Noteikt, ka AS „Pasažieru vilciens” galvenie rādītāji par 2022.gadu ir:
                1.7.1. neto apgrozījums EUR 52 242 019,
                1.7.2. bilances kopsumma EUR 84 407 115,
                1.7.3.vidējais darbinieku skaits 1 023
un atzīt, ka AS „Pasažieru vilciens” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā „liela kapitālsabiedrība”.
1.8. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2022.gadā.

2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2022.gadā un valdes vērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” 2022.gadā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.
2.2. Pieņemt zināšanai  AS „Pasažieru vilciens” padomes vērtējumu par AS „Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2022.gadā.
2.3. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2022. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

3. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes pašvērtējumu par 2022.gadu.

3.1.Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes pašnovērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” padomes darbu 2022. gadā.


2023. gada 31. maijā tiek sasaukta akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

 1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2022. gada pārskata apstiprināšanu
 2. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2022. gadā
 3. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes pašvērtējumu par 2022. gadu

2023. gada 25. aprīļa ārkārtas akcionāru sapulce:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes sastāvu

1.1. Ievēlēt Imantu Paeglīti, personas kods xxxxxx-xxxxx, AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa amatā ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, uz pieciem gadiem.

2. Par dāvanu novērtēšanas komisijas izveidi.

2.1. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei izveidot  dāvanu novērtēšanas komisiju un nodrošināt, ka izveidotā komisija  savā darbībā ievēro Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.255 “Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums”  noteikto  kārtību. 
2.2. Uzdot  AS „Pasažieru vilciens” valdei nodrošināt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”   ievērošanu attiecībā uz komisijas sagatavoto dāvanas  novērtēšanas akta apstiprināšanas kārtību.


2023. gada 25.aprīlī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes sastāvu.
2. Par dāvanu novērtēšanas komisijas izveidi.


2023. gada 30. marta ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju, ka AS „Pasažieru vilciens” darba samaksas sistēmas vadlīnijās darbiniekiem paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem.
1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2023.gada  15.marta lēmumam Nr.11-1 par akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.


2023. gada 30. marta ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju, ka AS „Pasažieru vilciens” darba samaksas sistēmas vadlīnijās darbiniekiem paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem.
1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2023.gada  15.marta lēmumam Nr.11-1 par akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.


2023. gada 30. martā tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.


2023. gada 6. februāra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par Iekšējā audita daļas 2022.gada pārskatu un Iekšējā audita stratēģisko plānu 2022.-2024.gadam un 2023.gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu.

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2022.gada pārskatu un sniegto informāciju par 2022.gada audita plāna izpildi un audita ieteikumu ieviešanas izpildes gaitu 2022.gadā.
1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2022.gada 29.decembra lēmumam Nr.42-5 par AS „Pasažieru vilciens” Iekšējā audita stratēģiskā plāna 2022.-2024. gadam  izteikšanu jaunā redakcijā un 2023. gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu.
1.3. Uzdot AS „Pasažieru vilciens”  valdei nodrošināt, ka valsts  kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti  Iekšējā audita daļas pārbaužu gala ziņojumi.

2. Par pasažieriem paredzēto telpu izmantošanu.

2.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par dzelzceļa staciju iedalījumu kategorijās un sniedzamo pakalpojum klāstu, tajā skaitā informāciju, ka AS “Pasažieru vilciens” valde ar krietna un rūpīga saimnieka gādību turpinās risināt jautājumu kopā ar iesaistītajām pusēm par pasažieriem paredzēto uzgaidāmo telpu izmantošanu.   

3. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada otrajā pusgadā.

3.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes  atskaiti par AS “Pasažieru vilciens”  akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada otrajā pusgadā.


2023. gada 6. februārī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par Iekšējā audita daļas 2022. gada pārskatu, Iekšējā audita stratēģisko plānu 2022.-2024. gadam un 2023. gada iekšējo auditu plānu

2. Par pasažieriem paredzēto telpu izmantošanu

3. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022. gada otrajā pusgadā


2022. gada 7. septembra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam

1.1. Ievēlēt SIA “Deloitte Audits Latvia” (reģistrācijas Nr.40003606960) par AS „Pasažieru vilciens” revidentu  2022., 2023. un 2024.gada pārskata revīzijai.

1.2. Noteikt  revidentam SIA “Deloitte Audits Latvia” atlīdzību par AS „Pasažieru vilciens” 2022., 2023. un 2024.gada pārskata revīziju  101 700 euro (viens simts viens tūkstotis  septiņi simti eiro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

2. Par ēkas Lauvas ielā 7, Rīgā iegādi

2.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums – ēka, kas atrodas Lauvas ielā 7, Rīgā, ar kadastra Nr.0100 546 0093, ir nepieciešams AS „Pasažieru vilciens” saimnieciskās darbības nodrošināšanai un šī nekustamā īpašuma iegāde atbilst AS „Pasažieru vilciens” interesēm.

2.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2022.gada 18.augusta lēmumam Nr.30-4 par nekustamā īpašuma Lauvas ielā 7, Rīgā, ar kadastra Nr.0100 546 0093, iegādei par cenu, kas nav augstāka par sertificētu vērtētāju atzinumā noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību.

3. Par AS “Pasažieru vilciens” 2022.gada iekšējo auditu plānu

3.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” sniegto informāciju par veiktajiem grozījumiem AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada iekšējā audita plānā.

3.2.  Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2022.gada 29.jūlija lēmuma Nr.27-6 punktam par AS „Pasažieru vilciens” 2022.gada  iekšējo auditu plāna (kam dota piekrišana ar AS „Pasažieru vilciens” 2022. gada 1.februāra ārkārtas  akcionāru sapulces lēmumu Nr.1.2 (protokols Nr.1)) apstiprināšanu jaunā redakcijā.

4. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada pirmajā pusgadā

4.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens”  akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada pirmajā pusgadā.

5. Par AS “Pasažieru vilciens” 2021.gada darbības rezultātiem

5.1. Novērtēt AS “Pasažieru vilciens” 2021.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.


2022. gada 7. septembrī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam

2. Par ēkas Lauvas ielā 7, Rīgā iegādi

3. Par AS “Pasažieru vilciens” 2022. gada iekšējo auditu plānu

4. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022. gada pirmajā pusgadā

5. Par AS “Pasažieru vilciens” 2021. gada darbības rezultātiem


2022. gada 31. maija kārtējā akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2021. gadā

1.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2021. gadā un valdes vērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” 2021. gadā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.

1.2. Pieņemt zināšanai  AS “Pasažieru vilciens” padomes vērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2021. gadā.

1.3. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātu 2021. gadā izpildi.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” 2021. gada pārskatu

2.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2021. gada pārskata rezultātiem.

2.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2021. gada pārskatu, priekšlikumu peļņas izlietošanai un 2021. gada darbības rezultātiem.

2.3. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA “Deloitte Audits Latvia” ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2021. gada pārskatu.

2.4. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” 2021. gada pārskatu.

2.5. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” 2021. gada pārskata saimnieciskās darbības peļņu 591 044 EUR un noteikt, ka AS “Pasažieru vilciens” 2021. gada peļņa izlietojama šādi:

2.5.1. peļņas daļu 64% jeb 378 268 EUR izmaksāt dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu;

2.5.2 peļņas daļu 212 776 EUR atstāt AS “Pasažieru vilciens” rīcībā, tai skaitā uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksai no aprēķinātajām dividendēm saskaņā ar Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu.

2.6. Noteikt, ka AS “Pasažieru vilciens” galvenie rādītāji par 2021. gadu ir:

2.6.1. neto apgrozījums EUR 44 131 038,

2.6.2. bilances kopsumma EUR 82 528 243,

2.6.3. vidējais darbinieku skaits 983

un atzīt, ka AS “Pasažieru vilciens” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā “liela kapitālsabiedrība”.

2.7. Uzdot AS “Pasažieru vilciens” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto AS “Pasažieru vilciens” 2021. gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par AS “Pasažieru vilciens” 2021. gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

3. Par AS “Pasažieru vilciens” Korporatīvās pārvaldības un nefinanšu ziņojumu par 2021. gadu

3.1. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” Korporatīvās pārvaldības un nefinanšu ziņojumu par 2021. gadu.

4. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes pašvērtējumu par 2021. gadu

4.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes pašnovērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” padomes darbu 2021. gadā.


2022. gada 31. maijā tiek sasaukta kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2021. gadā

2. Par AS “Pasažieru vilciens” 2021. gada pārskatu

3. Par AS “Pasažieru vilciens” Korporatīvās pārvaldības un nefinanšu ziņojumu par 2021. gadu

4. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes pašvērtējumu par 2021. gadu


2022. gada 21. aprīļa ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīnijām.

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju, ka AS „Pasažieru vilciens” darba samaksas sistēmas vadlīnijās darbiniekiem paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem.

1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2022.gada 5.aprīļa lēmumam Nr.12-1 par akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīniju apstiprināšanu.


2022. gada 21. aprīlī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par Darba samaksas vadlīnijām.


2022. gada 1. februāra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par Iekšējā audita daļas 2021. gada pārskatu un Iekšējā audita stratēģiskā plāna 2022.-2024. gadam un 2022. gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu

1.1. Pieņemt zināšanai AS "Pasažieru vilciens" Iekšējā audita daļas 2021. gada pārskatu un sniegto informāciju par 2021. gada audita plāna izpildi un audita ieteikumu ieviešanas izpildes gaitu 2021. gadā

1.2. Piekrist AS "Pasažieru vilciens" valdes 2021. gada 16. decembra lēmumam Nr.39-12 par AS "Pasažieru vilciens" Iekšējā audita stratēģiskā plāna 2022.-2024. gadam un 2022. gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu

1.3. Pieņemt zināšanai, ka ar AS "Pasažieru vilciens" valdes 2021. gada 16. decembra lēmumu Nr.39-12 par spēku zaudējušu tiek atzīts AS "Pasažieru vilciens" Iekšējā audita stratēģiskais plāns 2020.-2022. gadam, kam dota piekrišana ar AS "Pasažieru vilciens" 2019. gada 19. decembra akcionāru sapulces lēmumu Nr.2 (protokols Nr. 5)

1.4. Uzdot AS "Pasažieru vilciens" valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita daļas pārbaužu gala ziņojumi

2. Par AS "Pasažieru vilciens" akcionāru sapulces lēmumu izpildi

2.1. Pieņemt zināšanai AS "Pasažieru vilciens" valdes atskaiti par AS "Pasažieru vilciens" akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2021. gada otrajā pusgadā


2022. gada 1. februārī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

 1. Par Iekšējā audita daļas 2021. gada pārskatu, Iekšējā audita stratēģiskā plāna 2022.-2024. gadam un 2022. gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu
 2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi

2021. gada 28. decembra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes sastāvu

1.1. Pieņemt zināšanai, ka AS „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētājam Sandim Šteinam un padomes loceklēm Intai Liepai un Litai Kalniņai pilnvaru termiņš beidzas 2021. gada 29. decembrī (pēdējā amata pienākumu izpildes diena).

1.2. Ievēlēt Intu Liepu AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa amatā ar kompetenci sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas jomā, uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā uz pieciem gadiem no 2021. gada 30. decembra.

1.3. Ievēlēt Sandi Šteinu AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa amatā ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā uz pieciem gadiem no 2021. gada 30. decembra.

1.4. Ievēlēt Kasparu Briškenu AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa amatā ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā uz pieciem gadiem no 2021. gada 30. decembra.

1.5. Noslēgt ar padomes locekli I. Liepu, S. Šteinu un K. Briškenu pilnvarojuma līgumu par AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļa pienākumu izpildi.

1.6. Uzdot AS “Pasažieru vilciens” padomei atbilstoši Komerclikuma 297. panta pirmajai daļai no sava vidus ievēlēt padomes priekšsēdētāju.

1.7. Noteikt AS „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētājam mēneša atlīdzību 2151.30 euro.

1.8. Noteikt AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļiem mēneša atlīdzību 1936.17 euro.

1.9. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei nodrošināt padomes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā.


2021. gada 28. decembrī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS "Pasažieru vilciens" padomes sastāvu


2021. gada 13. septembra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94. panta pirmās daļas 5. un 8. punktu, ņemot vērā AS „Pasažieru vilciens” valdes 2021. gada 5. augusta lēmumu Nr.26-5 un AS “Pasažieru vilciens” padomes 2021. gada 17. augusta lēmumu Nr.4 (protokols Nr.14), kā arī paļaujoties uz to, ka AS „Pasažieru vilciens” valde un padome rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, akcionāru sapulce nolemj:

1.1.Ievēlēt SIA “Deloitte Audits Latvia” (reģistrācijas Nr.40003606960) par AS „Pasažieru vilciens” revidentu 2021. gada pārskata revīzijai.
1.2. Noteikt revidentam SIA “Deloitte Audits Latvia” atlīdzību par AS „Pasažieru vilciens” 2021. gada pārskata revīziju  29 500,00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada darbības rezultātu gala novērtējumu
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 27. panta otro daļu, 94. panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 9. februāra noteikumu Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” 12. punktu, ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2021. gada 10. jūnija vēstuli Nr.03.2-01/2386 “Par AS “Pasažieru vilciens” 2020.gada darbības rezultātiem”, Pārresoru koordinācijas centra 2021. gada 13. augusta atzinumā  Nr.1.2-5.1/112 “Par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada darbības rezultātiem” sniegto novērtējumu, kā arī paļaujoties uz to, ka AS „Pasažieru vilciens” valde un padome ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, akcionāru sapulce  nolemj:

2.1.Novērtēt AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.


2021. gada 13. septembrī tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam


2021. gada 18. augusta ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes pašvērtējumu 2020. gadā

1.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes 2021. gada 14. maija pašnovērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” padomes darbu 2020. gadā
1.2.Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja S. Šteina un valdes locekļu I. Liepas un L. Kalniņas pašvērtējumu par 2020. gadu

2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi

2.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2021. gada pirmajā pusgadā


2021. gada 18. augustā tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

 1. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes pašvērtējumu
 2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi

2021. gada 31. maija kārtējā akcionāru sapulce

1. Par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskatu

1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS "Pasažieru vilciens" 2020. gada pārskata rezultātiem
1.2. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” padomes ziņojumu par AS „Pasažieru vilciens” 2020.gada pārskatu, priekšlikumu peļņas izlietošanai un 2020. gada darbības rezultātiem
1.3. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA “Deloitte Audits Latvia” ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2020.gada pārskatu
1.4.  Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskatu
1.5. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskata peļņu pēc nodokļiem 1 012 877 euro un noteikt, ka AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada peļņa izlietojama šādi:

1.5.1. peļņas daļu 864 643 euro apmērā novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai
1.5.2. peļņas daļu 148 234 euro apmērā (ieskaitot maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmuma ienākuma nodokli) izmaksāt dividendēs

1.6. Noteikt, ka AS „Pasažieru vilciens” galvenie rādītāji par 2020. gadu ir:

1.6.1. neto apgrozījums EUR 42 630 440
1.6.2. bilances kopsumma EUR 82 743 658
1.6.3. vidējais darbinieku skaits 1 004 un atzīt, ka AS „Pasažieru vilciens” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā „liela kapitālsabiedrība”

1.7. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās

2.  Par AS "Pasažieru vilciens" darbības rezultātiem 2020. gadā

2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2020. gadā un valdes vērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” 2020.gadā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.
2.2. Pieņemt zināšanai  AS „Pasažieru vilciens” padomes vērtējumu par AS „Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2020.gadā.
2.3. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” darbības rezultātu 2020. gadā izpildi.


2021. gada 31. maijā tiek sasaukta kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

 1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskatu
 2. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2020. gadā

2021. gada 5. marta ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīnijām

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju, ka AS „Pasažieru vilciens” darba samaksas sistēmas vadlīnijās darbiniekiem paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem.
1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2021. gada 9. februāra lēmumam Nr.5-2 par AS  „Pasažieru vilciens” darba samaksas sistēmas vadlīniju apstiprināšanu.
1.3. Ņemot vērā, ka ieviešot jauno atalgojuma sistēmu un palielinot darbinieku atalgojumu palielināsies ietekme uz valsts budžetu, noteikt, ka gadījumā, ja  darba samaksas fonda palielinājums pārsniegs ar valsts SIA “Autotransporta direkcija” kā sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītāju saskaņoto atalgojuma fondu 2021. gadam, tad šis jautājums AS „Pasažieru vilciens” valdei  ir jārisina atsevišķi ar valsts SIA “Autotransporta direkcija” kā sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītāju.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi

2.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020. gada otrajā pusgadā.

3. Par AS “Pasažieru vilciens” 2021.gada iekšējo auditu plānu

3.1. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2021. gada 18. februāra lēmuma Nr.6-4 1.punktam par AS „Pasažieru vilciens” 2021. gada  iekšējo auditu plāna apstiprināšanu.
3.2. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita daļas pārbaužu gala ziņojumi.
3.3.Atzīt par spēku zaudējušu AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada 18. decembra ārkārtas  akcionāru sapulces lēmumu Nr.3 (protokols Nr.4).
 

4. Par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos

4.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sagatavoto un aktualizēto informāciju par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos.
4.2. Pieņemt zināšanai ar AS „Pasažieru vilciens” valdes 2021.gada 4.marta vēstuli Nr.10.4.L.3/76 sniegto informāciju, ka minētais jautājums AS „Pasažieru vilciens”  akcionāru sapulcei iesniegts vienīgi nolūkā informēt akcionāru sapulci par faktisko situāciju pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā neelektrificētajos maršrutos, un  akcionāru sapulce nav lūgta pieņemt lēmumu saistībā ar izskatāmo jautājumu, vienlaikus aicinot AS “Pasažieru vilciens” sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām turpināt izstrādāt ilgtspējīgus risinājumus dzelzceļa pasažieru pārvadājumu jomā.


2021. gada 5. martā sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

 1. Par AS “Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīnijām
 2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi
 3. Par AS “Pasažieru vilciens” 2021. gada iekšējo auditu plānu
 4. Par ritošā sastāva nodrošināšanu neelektrificētajos maršrutos

2020. gada 18. decembra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” peļņas izlietošanu no 2015. gada līdz 2020. gadam

1.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” sniegto informāciju par AS “Pasažieru vilciens” rīcībā atstātās peļņas izlietojumu par laika periodu no 2015. gada (peļņa par 2014. gadu) līdz 2020. gadam (peļņa par 2019. gadu).

2. Par 2021. gada iekšējo auditu plānu un Iekšējā audita daļas 2020. gada pārskatu

2.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2020. gada pārskatu un sniegto informāciju par 2020. gada auditu plāna izpildi un audita ieteikumu ieviešanas gaitu.
2.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2020. gada 12. decembra lēmuma Nr. 38-1 1.punktam par AS „Pasažieru vilciens” 2021. gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu.
2.3. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita daļas pārbaužu gala ziņojumi.
 

3. Par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada provizoriskajiem rezultātiem un 2021. gada plānotajiem finanšu rādītājiem un prognozētajiem rezultatīvajiem rādītājiem

3.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” finansiālajiem rādītājiem un rezultātiem 2020. gadā.
3.2. Apstiprināt akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes plānotos finansiālos un darbību raksturojošos rādītājus un prognozētos rezultātus 2021. gadam.

4. Par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos

4.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos.
4.2. Uzdot akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” valdei informēt valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” par radušos situāciju un scenārijiem pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai, samazinoties vilcienu sastāvu skaitam ar “Zvezda” dzinējiem.


2020. gada 18. decembrī sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

 1. Par AS “Pasažieru vilciens” peļņas izlietošanu no 2015. gada līdz 2020. gadam
 2. Par 2021. gada iekšējo auditu plānu un Iekšējā audita daļas 2020. gada pārskatu
 3. Par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada provizoriskajiem rezultātiem un 2021. gada plānotajiem finanšu rādītājiem un prognozētajiem rezultatīvajiem rādītājiem
 4. Par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos

2020. gada 12. oktobra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam

1.1.Ievēlēt SIA “Deloitte Latvia” (reģistrācijas Nr.40003247787) par AS „Pasažieru vilciens” revidentu  2020. gada pārskata revīzijai.
1.2. Noteikt  revidentam SIA “Deloitte Latvia” atlīdzību par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskata revīziju  29 500,00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada darbības rezultātu gala novērtējumu

2.1. Novērtēt AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi”.
2.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja Sanda Šteina un  padomes locekļu Intas Liepas un Litas Kalniņas pašvērtējumu par darbu AS “Pasažieru vilciens” padomē 2019. gadā.

3. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi

3.1. Pieņemt zināšanai ar AS “Pasažieru vilciens” valdes  2020. gada  4. augusta lēmumu Nr.30-2 apstiprināto valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020. gada pirmajā pusgadā.                                                                    


2020. gada 12. oktobrī sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

 1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam
 2. Par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada darbības rezultātu gala novērtējumu
 3. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi

2020. gada 30. jūnija kārtējā akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu
   1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskata rezultātiem.
   1.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu, priekšlikumu peļņas izlietošanai un 2019. gada darbības rezultātiem.
   1.3. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta SIA “PricewaterhouseCoopers” ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu.
   1.4. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu.
   1.5. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskata peļņu pēc nodokļiem 1 031 355 euro un noteikt, ka AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada peļņa izlietojama iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
   1.6. Noteikt, ka AS “Pasažieru vilciens” galvenie rādītāji par 2019. gadu ir šādi:
   1.6.1. neto apgrozījums – 56 735 560 euro,
   1.6.2. bilances kopsumma – 86 501 736 euro,
   1.6.3. vidējais darbinieku skaits – 1035 darbinieki,
un atzīt, ka AS “Pasažieru vilciens” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā “liela kapitālsabiedrība”.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā
   2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā.
   2.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes vērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā.
   2.3. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātu 2019. gadā izpildi. 

3. Par iekšējā audita rezultātiem 2019. gadā 
   3.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2019. gada pārskatu par 2019. gada audita plāna izpildi. 
    
4. Par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma izpildi    

   4.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes iesniegto atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma izpildi.
 


2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par vienošanos ar VSIA “Autotransporta direkcija”

Akcionāru sapulce nolēma pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par vienošanos ar VSIA “Autotransporta direkcija” un uzdeva AS “Pasažieru vilciens“ valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam nodrošināt tiesisku rīcību AS “Pasažieru vilciens” interesēs.