Darījumu partneru izpētes politika

I. Vispārīgie noteikumi

  1. Darījumu partneru izpētes politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir novērst akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” (turpmāk – Sabiedrība) reputācijas un drošības riskus, uzsākot un turpinot attiecības ar darījumu partneriem.
  2. Politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem, valdei un padomei.

II. Pamatprincipi darījumu partneru izpētei

  1. Sabiedrība izvērtē darījumu partnerus, lai atbildīgi pieņemtu lēmumus par darījumu veikšanu vai arī atteikšanos no tiem un tādējādi ievērojami mazinātu risku sadarboties ar personām, kuras savas saistības neizpildīs vai izpildīs nepienācīgi, kā arī risku tikt iesaistītai krāpnieciskos darījumos, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un terorisma finansēšanā vai sankciju ierobežojumu apiešanā vai pārkāpšanā. 
  2. Sankciju risku pārvaldība:

            4.1. Sabiedrība pārbauda, vai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā norādītajām ar pretendentu saistītajām personām, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas (turpmāk – sankcijas), un līgumu neslēdz, ja sankcijas ir piemērotas;
            4.2. Sabiedrība pastāvīgi seko līdzi sankciju piemērošanai;
            4.3. Sabiedrība līgumos iekļauj tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas sankcijas. 

  1. Sabiedrība attiecībā uz darījumu slēgšanu ar saistītajām personām Komerclikuma 184.1 panta izpratnē ievēro Komerclikuma normas un citus Latvijas Republikas normatīvos aktus.
  2. Sabiedrība atkarībā no attiecīgās nozares specifikas, darījuma veida un pieejamās informācijas izvēlas atbilstošāko rīcību darījuma partnera uzticamības pārbaudei un darījuma riska novērtēšanai, lai nodrošinātu preču piegādi vai pakalpojuma sniegšanu atbilstošā kvalitātē, tai skaitā, bet ne tikai pārliecinās, vai darījuma partneris ir reģistrēts un ieguvis nepieciešamās atļaujas un licences (ja darbība ir licencējama), vai darījumu veic persona, kura ir tiesīga rīkoties darījuma partnera vārdā, vai darījuma partnerim nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, vai darījuma partnerim nav pasludināts maksātnespējas process, pārtraukta saimnieciskā darbība vai uzsākta likvidācija.
  3. Lai nodrošinātu Politikā minēto pamatprincipu ievērošanu, Sabiedrība ir izstrādājusi sankciju risku pārvaldības kārtību, kā arī noteikumus, kas detalizēti reglamentē iepirkumu veikšanas kārtību un līgumu sagatavošanas, slēgšanas un izpildes kontroles kārtību.