Pretkorupcijas pasākumi

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9. punkta prasībām AS “Pasažieru vilciens” publicē informāciju par kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai.

Ar AS “Pasažieru vilciens” valdes 2018. gada 27. novembra lēmumu tika apstiprināta Iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība. Iekšējās kontroles sistēma ir veidota, pamatojoties uz prasībām, ko izvirza:
likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, “Trauksmes celšanas likums”, Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumi Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” un LVS ISO 37001:2018 standarts “Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”.

Ar iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu kapitālsabiedrībā ir veiktas vairākas visaptverošas korupcijas risku mazināšanas un interešu konflikta novēršanas darbības:

  • izveidots un regulāri tiek pārskatīts sensitīvo kapitālsabiedrības amatu kopums, izvērtējot katra amata pienākumu apjomu un nosakot korupcijas riska pakāpi;
  • nodrošināta sensitīvo amatu darbinieku apmācība, tajā skaitā pieaicinot arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas, par korupcijas riskiem un interešu konflikta novēršanu, pildot dienesta pienākumus kapitālsabiedrībā. Ir ieplānotas papildu apmācības iepirkuma komisijas locekļiem, vēršot īpašu uzmanību iespējamiem riskiem iepirkuma procesā;
  • izveidota iekšējā deklarēšanās sistēma sensitīvo amatu darbiniekiem ar mērķi novērst interešu konfliktu kapitālsabiedrības vadošo darbinieku vidū;
  • izveidota anonīma iekšējā ziņošanas sistēma, kā arī ir paredzēta iespēja iesniegt trauksmes cēlēja iesniegumu;
  • izstrādāta iekšējā komunikācijas sistēma un veikta visu kapitālsabiedrības darbinieku informēšana par veiktajiem pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumiem, īpaši uzsverot anonīmās un trauksmes cēlēju ziņošanas iespējas;
  • izstrādāta elektroniskā ziņošanas forma kapitālsabiedrības interneta vietnē, kas paredzēta gan darbinieku, gan klientu ziņošanas vajadzībām.

Pamatojoties uz apstiprināto Iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtību, izstrādes procesā ir korupcijas, krāpšanas un interešu konfliktu risku novēršanas pasākumu plāns, kurā tiek izstrādāti pasākumi noteiktu darbības jomu risku mazināšanai vai novēršanai.

Iepirkumu procesu un procedūru uzraudzībā ir turpināts ievērojams preventīvais darbs, lai maksimāli mazinātu korupcijas riskus. Papildus jau esošajiem iekšējiem kontroles pasākumiem ir notikusi aktīva un regulāra sadarbība ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām. Noteiktas atsevišķām iepirkuma procedūrām īpašas drošības procedūras, pēc iespējas maksimāli izslēdzot riskus, kas varētu būt saistīti ar iepirkuma informācijas nesankcionētu izpaušanu.

ZIŅOT PAR KRĀPŠANU VAI PRETLIKUMĪGĀM DARBĪBĀM

AS “Pasažieru vilciens” ir ieviesta iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai. Ja jūsu rīcībā ir nonākusi informācija vai pastāv pamatotas aizdomas par korupciju, krāpšanu, interešu konfliktu vai jebkāda cita veida pretlikumīgām darbībām, kurās ir iesaistīts uzņēmums un tā darbinieki, lūdzam sniegt šo informāciju, izmantojot kādu no saziņas veidiem:

  • Sazinoties ar AS “Pasažieru vilciens” Pretkorupcijas pārvaldības vadītāju pa epastu: pretkorupcija@pv.lv
  • Izmantojot kontaktformu: