Iekšējās kultūras un ētikas kodekss

  1. Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” (turpmāk – Sabiedrība) Iekšējās kultūras un ētikas kodekss (turpmāk – Ētikas kodekss) nosaka ētiskas rīcības pamatprincipus ar mērķi veidot darba un uzvedības  praksi, kas balstīta uz profesionālās ētikas un uzvedības standartiem. 
  2. Ētikas kodekss veicina vienotu izpratni par Sabiedrības ētikas pamatprincipiem, kas ir priekšnosacījumi labai korporatīvai pārvaldībai, Sabiedrības mērķu sasniegšanai un sekmīgai Sabiedrības attīstībai ilgtermiņā, kā arī veidot klientu uzticību un uzņēmuma pozitīvu tēlu.
  3. Ētikas kodekss ir saistošs un to ievēro visi Sabiedrības darbinieki, valde un padome (turpmāk visi kopā – Darbinieks), apzinoties, ka katra Darbinieka rīcība veido kopējo uzņēmuma tēlu sabiedrībā.
  4. Ētikas kodekss nav visaptverošs vērtību, ētikas principu un uzvedības normu apraksts, un situācijās, kas nav noteiktas šajā Ētikas kodeksā, Darbiniekam jāvadās pēc vispārējiem ētikas pamatprincipiem un sabiedrībā pieņemtajām vispārējām uzvedības normām.
  5. Darbinieks, uzsākot darba tiesiskās attiecības, tiek iepazīstināts ar Ētikas kodeksu un ar parakstu apliecina, ka ievēros Sabiedrībā noteiktās ētikas un profesionālās uzvedības normas.
  6. Sabiedrības valdes un visu līmeņu vadītāju pienākums ir būt piemēram Ētikas kodeksa pamatprincipu ievērošanā, nodrošināt un veicināt padotībā esošo darbinieku izpratni par uzvedības normu ievērošanu, atbildēt uz darbinieku jautājumiem par ētikas dilemmām, ja tādas ir radušās.
  7. Sabiedrībā ir definētas pamatvērtības: atbildība, attīstība, sadarbība.

7.1.    ATBILDĪBA

7.1.1. Sabiedrība rūpējas par klientiem, piedāvājot atbilstošu mobilitātes risinājumu. 
7.1.2. Drošība ir Sabiedrības prioritāte. Drošs ceļojums, droša vilcienu kustība, droši darba apstākļi, droši biznesa procesi. 
7.1.3. Gādājot par Darbiniekiem, Sabiedrība nodrošina normatīvajiem aktiem atbilstošus darba apstākļus un darba samaksu. 
7.1.4. Ieviešot jaunākās tehnoloģijas un videi draudzīgus transporta risinājumus, Sabiedrība rūpējas par apkārtējo vidi un nākamajām paaudzēm. 
7.1.5. Sabiedrība izturas atbildīgi pret tās izvirzītajiem uzdevumiem. Sabiedrība nodrošina labu pārvaldību, ētikas principu ievērošanu un pilnīgu atklātību, lai ikviens var pārliecināties par rezultātiem.

7.2.    ATTĪSTĪBA

7.2.1. Sabiedrība ievieš mūsdienīgus, ērtus un klientam saprotamus procesus. Visaptveroši mobilitātes risinājumi ir Sabiedrības nākotne. 
7.2.2. Tāpēc ilgtspējas apsvērumi ir pamats izsvērtu lēmumu pieņemšanai Sabiedrībā. 
7.2.3. Sabiedrība kļūst efektīvāka savā darbībā, lai nodrošinātu konkurētspēju Baltijas reģionā. Darbinieku prasmes un zināšanas ir Sabiedrības panākumu atslēga mērķu sasniegšanā.

7.3.    SADARBĪBA

7.3.1. Sadarbība ir attīstības pamatā. Sadarbība uzņēmuma procesos un sadarbība ar nozares dalībniekiem, kā arī sabiedrību, Sabiedrībā ir svarīga. 
7.3.2. Sabiedrības pieeju raksturo atvērtība jaunajam, atklātība sabiedrībai, ieklausīšanās klientā. 
7.3.3. Orientēšanās uz klientu ir viens no Sabiedrības darba stūrakmeņiem. Visā, ko Sabiedrība dara, Sabiedrībai ir svarīgs lietotāja redzējums un atgriezeniskā saite.

  1. Sabiedrībā tiek ievēroti šādi ētiskas rīcības pamatprincipi:

8.1.    Taisnīgums:

8.1.1. Darbinieks rīkojas, ievērojot tiesiskuma un taisnīguma principus; 
8.1.2. Darbinieks ievēro personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrāda nepamatotas privilēģijas kādai no tām, neizmanto ieņemamā amata priekšrocības savās interesēs; 
8.1.3. Darbinieks rīkojas profesionāli, tikai un vienīgi saskaņā ar iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem;
8.1.4. Darbinieku atlases process un pieņemšanas process balstās uz darbinieku profesionālo kvalifikāciju un pieredzi. Šie principi tiek izmantoti arī pieņemot lēmumus par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Lēmumi tiek pieņemti saskaņā ar tiesību aktiem un balstoties tikai uz objektīviem un pamatojamiem kritērijiem;
8.1.5. Sabiedrībā jāievēro vienlīdzība un netiek pieļauta diskriminācija.  Darba izpildes novērtējums, izaugsmes iespējas un atalgojuma līmenis balstās uz objektīviem kritērijiem un tiesiskiem pamatojumiem;
8.1.6. Sabiedrībā respektē darbinieka tiesības uz iespēju pievienoties arodbiedrībām.

8.2.    Atbildīgums:

8.2.1. Darbinieks apzinās un izprot savu lomu un atbildību darba pienākumu izpildē un kopējo mērķu sasniegšanā;
8.2.2. Darbinieks atbildīgi veic amata pienākumus, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu, uzņemas atbildību par saviem pieņemtajiem lēmumiem, paredzot savas darbības tālākas sekas;
8.2.3. Darbinieks ar maksimālu rūpību attiecas pret tā lietošanā nodotu mantu un informāciju;
8.2.4. Darbinieks lieto Sabiedrības īpašumu iespējami ekonomiski, taupīgi un racionāli, neļauj to savtīgi izmantot citām personām. Sabiedrības īpašuma lietošana personiskām vajadzībām ir aizliegta.

8.3.    Objektivitāte un neatkarība:

8.3.1. Darbinieks ir neatkarīgs un neitrāls spriedumos, lēmumos un rīcībā, ievērojot Latvijas Republikas Satversmi, ārējos un iekšējos normatīvos aktus un ētiskas rīcības pamatprincipus;
8.3.2. pieņemot lēmumus, Darbinieks ņem vērā tikai objektīvu un pārbaudītu informāciju un pamatojas uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem;
8.3.3. Darbinieks ir patstāvīgs savu pienākumu izpildē, norobežojas no personīgajām interesēm un ārējās ietekmes (citu personu, politisku, reliģisku vai sociālu grupu interesēm, pakļaušanās sabiedrības protestiem vai bailēm no kritikas);
8.3.4. Darbinieks atturas no rīcības, kas apšaubītu viņa godprātību, objektivitāti vai neitralitāti.

8.4.    Konfidencialitāte:

8.4.1. Darbinieks drīkst izpaust informāciju tikai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par tās atklātību vai konfidencialitāti;
8.4.2. Sabiedrības iekšējo informāciju, kas kļuvusi zināma, pildot amata pienākumus, Darbinieks nedrīkst prettiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu, arī izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām.

8.5.    Godīgums:

8.5.1. savā profesionālajā darbībā Darbinieks ir patiess un godīgs;
8.5.2. Darbinieks efektīvi izmanto darba laiku, norobežo darbu Sabiedrībā no savas personīgās dzīves;
8.5.3. Darbinieks ir paškritisks, atzīst savas kļūdas un labo tās;
8.5.4. Darbinieks ļaunprātīgi neizmanto kolēģu vai klientu zināšanu trūkumu un/vai kļūdas;
8.5.5. Darbinieks nepieļauj prettiesiskas rīcības slēpšanu, noklusēšanu vai atbalstīšanu.

8.6.    Profesionalitāte:

8.6.1. Darbinieks pastāvīgi un mērķtiecīgi pilnveido savas zināšanas, ir uzņēmīgs, mērķtiecīgs, izrāda iniciatīvu, atvērts pārmaiņām, izzina nozares literatūru, labprāt apmeklē darba pienākumu izpildei aktuālos seminārus un kursus, kā arī seko līdzi procesiem atbilstošajā nozarē Latvijā un pasaulē, pārņem labo praksi, starptautisko pieredzi un sniedz savus priekšlikumus, tādējādi uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot iekšējā/ārējā klienta apmierinātību;
8.6.2. Darbinieks ir orientēts uz rezultātu, izpildot izvirzītos uzdevumus solītajā termiņā un apjomā;
8.6.3. Darbinieka rīcība ir radoša, nākotnes iespējamību paredzoša, inovācijas atbalstoša un iniciatīvas pilna nepieciešamā rezultāta sasniegšanā;
8.6.4. Darbinieks ir pašdisciplinēts un patstāvīgs -  amata kompetences ietvaros veic uzdevumus noteiktajā termiņā un augstā kvalitātē;
8.6.5. Darbinieks tiecas ikdienas pienākumu izpildē mazināt administratīvo slogu, izvirzīto mērķi un kvalitatīvu rezultātu sasniegt ar iespējami maziem resursiem un darīt pareizās lietas pareizā veidā.
8.6.6. Sabiedrība atbalsta Darbinieka iniciatīvu, Darbinieks var tikt materiāli novērtēts par papildu ieguldījumu un jaunradi darbā, kvalitatīvāka rezultāta un kopējo uzņēmuma mērķu sasniegšanai.

9.    Interešu konflikta novēršana:

9.1. Savā darbībā Darbinieks nepieļauj interešu konflikta situācijas;
9.2. Ar darba pienākumu izpildi saistītos lēmumus Darbinieks pieņem vienīgi Sabiedrības interesēs, ievērojot Ētikas kodeksā noteikto;
9.3. Darbinieks neizmanto amata stāvokli un Sabiedrības resursus politisko vai privāto interešu risināšanai, personiska labuma vai citu personu labuma gūšanai;
9.4. Darbiniekam ir nekavējoties jāinformē Sabiedrības valde gadījumos, ja notikušas kādas konsultācijas ar personu, kura potenciāli ir ieninteresēta lēmuma iznākumā, jautājumā, par kuru darbinieks bijis atbildīgs, sagatavojot vai pieņemot lēmumu;
9.5. Darbiniekam kritiski jāizvērtē ikviens ielūgums vai viesmīlības piedāvājums pēc tā, vai tas tieši vai netieši nav saistāms ar centieniem panākt kādu labvēlību piedāvātājam;
9.6. Darbinieks nepieņem dāvanas vai citus labumus (transporta, izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumu, dzērienu apmaksu  vai jebkāda cita veida materiālos labumus) ne sev, ne saviem ģimenes locekļiem no Sabiedrības esošiem vai topošiem sadarbības partneriem. Par dāvanām netiek uzskatīti ziedi, suvenīri, grāmatas vai reprezentācijas priekšmeti (ja no vienas personas gada laikā saņemto suvenīru, grāmatu vai reprezentācijas priekšmetu kopējā vērtība naudas izteiksmē nepārsniedz vienas minimālās mēnešalgas apmēru) u.c. zemas vērtības priekšmeti;
9.7. Darbinieks atsakās no tādu pienākumu veikšanas un lēmumu pieņemšanas, kas saistīti ar radinieku, darījumu vai politisko partneru personiskajām vai mantiskajām interesēm;
9.8. Darbinieks neiesaistās tādās privātās aktivitātēs, kā arī atturas no tādiem blakus darbiem un tādu amatu savienošanas, kas traucē atbildīgi un profesionāli veikt savus amata pienākumus vai rada aizdomas par potenciāliem vai reāliem interešu konfliktiem;
9.9. Darbiniekam ir pienākums rakstiski informēt Sabiedrības valdi par blakus darbu un citiem amatiem, lūdzot valdes saskaņojumu;
9.10. Darbiniekam, kuram noteikts valsts amatpersonas statuss, amatu savienošanas ierobežojumi noteikti likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā”;
9.11. Par situāciju, kurā, pildot amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar ieņemamo amatu saistītas darbības, kas var ietekmēt (vai radīt iespaidu par šādu ietekmi) Darbinieka, tā ģimenes vai citu radinieku, politisko vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses, Darbinieks informē augstāka līmeņa vadītāju vai patstāvīgi pieņem atbilstošu lēmumu, lai novērstu šādu situāciju.

10.    Darbiniekam ir jāievēro šādi uzvedības pamatprincipi:

10.1. Darbinieks ir pieklājīgs un korekts attiecībās ar kolēģiem, klientiem, apmeklētājiem un sadarbības partneriem;
10.2. godīga, atklāta un cieņpilna komunikācija ar un starp Sabiedrības darbiniekiem neatkarīgi no amata, kvalifikācijas, vecuma, dzimuma un citām iezīmēm;
10.3. atklāta, konstruktīva un cieņpilna konfliktsituāciju risināšana, kas balstīta uz pamatotiem argumentiem, izvairoties no emocionālas vai apvainojošas izturēšanās;
10.4. ilgtermiņa sadarbības veidošana ar iekšējo/ārējo klientu, kas balstīta savstarpējā uzticībā, solījumu pildīšanā un atklātībā vienam pret otru, izvēloties vienkāršu, saprotamu un ērtu komunikācijas un sadarbības veidu;
10.5. izvēloties sadarbības partnerus un klientus, Darbinieks pārbauda normatīvajos aktos noteikto informāciju, kā arī publiski pieejamo informāciju par to līdzšinējo darbību noslēgto līgumu nosacījumu izpildē un atbildīgas un godīgas komercprakses nodrošināšanā;
10.6. darba pienākumu veikšanā un lēmuma pieņemšanā nav pieļaujama iepriekš piešķirta labvēlība kādam no klientiem, sadarbības partneriem vai pretendentiem, kā rezultātā netiek nodrošināta godīga konkurence un vienlīdzīgi nosacījumi;
10.7. Sabiedrība atbalsta vienlīdzīgu, taisnīgu un nediskriminējošu attieksmi pret visiem ārējiem/iekšējiem klientiem, sniedzot ikvienam patiesu un pārbaudītu informāciju, tādējādi atbalstot godīgu komercpraksi, ievērojot godīgas konkurences noteikumus un neiesaistoties konkurenci ierobežojošos, koruptīvos vai diskriminējošos darījumos;
10.8. Darbinieki ievēro vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā arī ārpus tā;
10.9. pildot savus darba pienākumus, Darbinieki ievēro vispārpieņemto lietišķo etiķeti, Darbinieka ārējais izskats ir lietišķs un kārtīgs, apģērbs un apavi ir tīri, komunikācijā ar citām personām izmanto lietišķo komunikācijas stilu;
10.10. pret ikvienu Darbinieks izturas pieklājīgi un iecietīgi, nepieļauj savu kolēģu goda vai cieņas aizskaršanu;
10.11. ar savu izturēšanos pret citiem darbiniekiem un personām Darbinieks nedrīkst radīt pamatu aizdomām par negodprātīgu rīcību un ietekmējamu stāvokli;
10.12. Darbinieks nav augstprātīgs un autoritatīvs attieksmē pret kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē, kritiku un ieteikumus izsaka tieši, bez trešo personu starpniecības;
10.13. Darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos un/vai pieredzes trūkumu;
10.14. Darbinieks rūpējas par darbu uzsākušajiem jaunajiem kolēģiem, viņu iesaistīšanu kolektīvā, daloties ar savām profesionālajām zināšanām, pieredzi un praksi;
10.15. Darbinieks ciena cita viedokli, sadarbībā ar kolēģiem sniedz un saņem nepieciešamo atbalstu uzdevumu veikšanai, kā arī dalās ar kolēģiem pieredzē par profesionāli aktuālajiem jautājumiem;
10.16. Darbinieks iedziļinās otra kolēģa jautājumā un sarežģījumu, nestandarta situāciju gadījumā maksimāli īsā laikā piedāvā palīdzību un atbalstu, jautājumu aktīvi virza līdz pozitīvam risinājumam;
10.17. Darbinieks uztur savstarpējas, uz produktīvu sadarbību vērstas attiecības, ir gatavs regulāri sniegt un saņemt konstruktīvu un atklātu novērtējumu;
10.18. Darbinieks neiesaistās darbībās, kas var radīt šaubas par Sabiedrībā noteikto ētikas pamatprincipu pārkāpumu, par Sabiedrības darbinieka godprātību, objektivitāti un neatkarību vai var negatīvi iespaidot Sabiedrības reputāciju;
10.19. Darbinieks neatbalsta intrigas, tenku izplatīšanu un aprunāšanu, kā arī neveic darbības, kas grauj citu darbinieku labbūtību darba vietā;
10.20. Darbiniekam ir aizliegts izvērst psiholoģisko vardarbību pret citu darbinieku;
10.21. Darbinieks savos publiskajos izteikumos ir lojāls pret Sabiedrību, tiešsaistes sociālo tīklu portālu profilos Darbiniekam ir aizliegts publiskot/pārpublicēt informāciju, kas veicina neslavas celšanu Sabiedrībai, nepatiesu informāciju, vai arī tādu informāciju, kas izraisa negatīvu rezonansi mediju telpā un sabiedrībā kopumā. Šis nosacījums attiecas arī uz saraksti un informācijas publicēšanu Sabiedrības darbinieku iekšējās sarakstēs dažādos informācijas apmaiņas kanālos/platformās.
10.22. Darbinieks atturas publiski paust tādu viedokli, kas ir pretējs vai nesavienojams ar Sabiedrības darbības mērķiem. Publiski paužot atšķirīgu nostāju kādā jautājumā, Darbiniekam personiskais viedoklis stingri un nepārprotami ir jānošķir no Sabiedrības oficiālā viedokļa;
10.23. Darbinieks nesazinās ar žurnālistiem, plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikraksti, interneta portāli u.tml.), iepriekš neinformējot par to Sabiedrības darbiniekus, kuri nodrošina Sabiedrības ārējo komunikāciju;
10.24. Darbinieks informē savas struktūrvienības vadītāju par jautājumiem, kas skar Sabiedrībai aktuālus procesus un varētu izraisīt rezonansi publiskajā telpā.

11.    Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana.

11.1. Sniegto informāciju par Ētikas kodeksā noteikto normu pārkāpumiem izskata ar valdes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota pastāvīga komisija vismaz četru cilvēku sastāvā (turpmāk – Ētikas komisija);
11.2. Ētikas kodeksā noteikto normu pārkāpuma gadījumā Darbinieks, kurš konstatējis pārkāpumu, iesniedz iesniegumu Ētikas komisijas priekšsēdētājam;
11.3. Ētikas komisijas darbu vada un plāno Ētikas komisijas priekšsēdētājs;
11.4. Ētikas komisija nodrošina ētiska rakstura iesniegumu, domstarpību, konfliktu un sūdzību, ja tajos iesaistīti Sabiedrības darbinieki, izskatīšanu mēneša laikā no iesniegšanas dienas vai valdes priekšsēdētāja rīkojumā, vai vizētā dokumentā norādītajā termiņā;
11.5.  Ētikas komisijas sēdi sasauc Ētikas komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas;
11.6.  Ētikas komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt 14 dienu laikā no Sabiedrības darbiniekiem darbam nepieciešamo informāciju;
11.7. Ētikas komisija, ja tas ir nepieciešams, uz sēdi paskaidrojumu sniegšanai uzaicina personu, kura iesniegusi iesniegumu, un Darbinieku, par kuru iesniegts iesniegums, un Darbinieka, par kuru iesniegts iesniegums, struktūrvienības vadītāju. Darbinieka, par kuru iesniegts iesniegums, atteikšanās sadarboties ar Ētikas komisiju Ētikas kodeksā noteikto normu pārkāpuma lietas izskatīšanas procesā tiek uzskatīta par ētikas normu pārkāpumu; 
11.8. Nepieciešamības gadījumā Ētikas komisija darbam komisijā var piesaistīt citas kompetentas personas un saņemt to atzinumu;
11.9. Ētikas komisijas sēdes ir slēgtas un tiek protokolētas; 
11.10. Ētikas komisija pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, bet pie vienāda balsu skaita izšķirošā balss pieder komisijas priekšsēdētājam. Komisijas darbā pieaicinātām personām ir padomdevēja tiesības;
11.11. Ētikas komisijas loceklis nevar piedalīties Ētikas komisijas sēdē, ja viņš tieši vai netieši personīgi ir ieinteresēts Ētikas kodeksā noteikto normu pārkāpuma izskatīšanā;
11.12. Atriebības vēršana pret personu, kas ziņojusi par Ētikas kodeksā noteikto normu pārkāpumu, nav pieļaujama;
11.13. Atkarībā no ētiskas rīcības pamatprincipu pārkāpuma rakstura Ētikas komisija sniedz ierosinājumus valdes priekšsēdētājam par disciplinārsoda piemērošanu Darbiniekam, kurš pārkāpis Ētikas kodeksa normas, tai skaitā atbrīvot darbinieku no darba par uzticības zaudējumu saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 3.punktu “darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu”;
11.14. Lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu Ētikas kodeksā noteikto normu pārkāpumu gadījumā pieņem Sabiedrības valdes priekšsēdētājs, pamatojoties uz Ētikas komisijas ierosinājumiem.

12.    Ētikas kodeksa izpildes uzraudzība un pilnveidošana.

12.1. Katrs Darbinieks savu iespēju robežās cenšas novērst un nepieļaut Ētikas kodeksā noteikto pamatprincipu pārkāpšanu, bet tos atklājot, sniedz ziņojumu Ētikas komisijai.
12.2. Darbiniekam ir tiesības iesniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām Ētikas kodeksā.
12.3. Ētikas kodekss tiek pārskatīts ne retāk kā reizi gadā un pēc nepieciešamības aktualizēts. Par Ētikas kodeksa pārskatīšanu un aktualizāciju ir atbildīgs Personāla vadības daļas vadītājs.