Vides un energoresursu pārvaldības politika

Akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” (turpmāk - Sabiedrība) vides un energoresursu pārvaldības mērķi ir ietekmes uz vidi snieguma uzlabošana, energoresursu patēriņa samazināšana un ilgtspējīga attīstība.

Sabiedrība savā darbībā attiecībā uz vides un energoresursu pārvaldību apņemas:

  1. ievērot vides un energoresursu pārvaldību reglamentējošo normatīvo aktu un ISO standartu 14001 un 50001 prasības;
  2. nodrošināt enerģijas patēriņa datu vākšanu un noviržu no plānotā analīzi;
  3. balstoties uz energosnieguma pārskatu rezultātiem, plānot un īstenot energoefektivitātes pasākumus;
  4. veicināt atkritumu rašanās samazinājumu, nodrošināt esošo atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu;
  5. uzskaitīt un regulāri analizēt vides piesārņojuma un dabas resursu izmantošanas rādītājus;
  6. pārvaldīt vides piesārņojuma riskus, maksimāli samazinot iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi;
  7. iekļaut zaļā publiskā iepirkuma principus iepirkumu procedūrās;
  8. veicināt darbinieku izprati un ieradumu maiņu vides aizsardzības, dabas un energoresursu racionāla patēriņa jomās;
  9. nodrošināt resursus vides aizsardzības un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai;
  10. pastāvīgi pilnveidot vides un energoresursu pārvaldības sistēmas.